banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2
Kính Chúc Sức Khỏe
1- Phân Ưu 2016
2- Phân Ưu 2015
3- Phân Ưu 2014
4- Phân Ưu 2013
5- Phân Ưu 2012
6- Phân Ưu 2011
7- Phân Ưu 2010

Phân Ưu 2017 - 2018 - 2019
Vô Cùng Thương Tiếc:

 


 

  1. Cảm Tạ của Gia đình Trương Ngọc Thủy HD 67-74
  2. Phân Ưu cụ Bà Ngô Thị Bạch - Hiền Mẫu chị Trương Ngọc Thủy HD 67-74, Hội Trưởng Hội CHS HD Nam California
  3. Chị Phùng Thị Huệ - Hiền Thê anh Thái Văn Hợp - Cựu học sinh Hoàng Diệu niên khóa 1957-1964
  4. Anh Quách Văn Sanh - Phu Quân chị Trần Cẩm Dung (HD72-79) - Cựu học sinh Hoàng Diệu niên khóa 1974-1981
  5. Cụ Bà Trương Ánh Nguyệt - Thân Mẫu chị Lưu Thanh Thủy, cựu học sinh Hoàng Diệu 1968-1975
  6. Cô Lý Thủy Ngưu - Hiền Thê Thầy Lâm Cộng Hưởng - Cựu Giáo Sư và Cựu Hiệu Trưởng TH Hoàng Diệu Ba Xuyên
  7. Anh Phan Thành Thái - Cựu học sinh Hoàng Diệu niên khóa 1958-1965
  8. Cụ Bà Quách Thu Ba - Thân Mẫu anh Quách Hoàng Tuấn, cựu học sinh Hoàng Diệu 1964-1971
  9. Cụ Bà Quả Phụ Phan Văn Triệu - Nhủ danh Phạm Thị Xuyến - Pháp danh Diệu Tính - Thân Mẫu Cựu Giáo Sư TH Hoàng Diệu - Cô Phan Thị Tươi (HD59-66), chị Phan Lệ Thúy HD 64-71, chị Phan Lệ Hằng HD 66-73, và anh Phan Thanh Hoàng HD 69-76

 

 

Last updated 07/05/2019


side1
side1
side1
side2
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1