banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2
1- Phân Ưu 2014
2- Phân Ưu 2012
3- Phân Ưu 2011
4- Phân Ưu 2010


Phân Ưu 2011

 1. Phân ưu Cụ Bà Đặng Thị Tiềng và Cụ Ông Ngô Văn Từ - Thân Mẫu và Thân Phụ chị Ngô Thị Xuân Nga Thân Hữu CHS Hoàng Diệu

 2. Phân ưu Cụ Bà Nguyễn Ngọc Châu - Thân Mẫu anh Mã Thành Phúc chs Hoàng Diệu 1968-1975

 3. Phân ưu Cụ Bà Hồ Thị Giang - Thân Mẫu chị Nguyễn Thị Mỹ Hường chs Hoàng Diệu 1967-1974

 4. Phân ưu Cụ Ông Nguyễn Văn Nhựt - Thân Phụ chị Nguyễn Thị Rãnh chs Hoàng Diệu 1968-1975

 5. Phân ưu Cụ Bà Lê Ngọc Quyễn - Thân Mẫu anh Phan Anh Tuấn chs Hoàng Diệu 1968-1975

 6. Phân ưu Cụ Bà Nguyễn Thị Hòa - Thân Mẫu anh Trương Minh Tân chs Hoàng Diệu 1961-1968

 7. Phân ưu Cụ Bà Bùi Thị Ba - Thân Mẫu anh Trần Kim Ẽm - chị Lâm Thị Lệ chs Hoàng Diệu 1961-1968 và chị Trần Ngọc Mai

 8. Phân ưu Cụ Ông Mạch Thọ - Thân Phụ chị Mạch Hoài Lan chs Hoàng Diệu 1968-1975

 9. Phân ưu Cụ Ông Phan Hữu Hạnh - Thân Phụ anh Phan Trường Ân chs Hoàng Diệu 1965-1972, anh Phan Trường Đạm và chị Phan Thị Thắm

 10. Phân ưu Cụ Ông Lợi Minh Sơn - Thân Phụ Thầy Lợi Minh Hà và chị Lợi Mỹ Lệ chs Hoàng Diệu 1969-1976

 11. Phân ưu Cụ Bà Đổng Thị Phú - Thân Mẫu anh Nguyễn Kế Vị chs Hoàng Diệu 1968-1975

 12. Phân ưu Cụ Ông Nguyễn Văn Ne - Thân Phụ anh Nguyễn Hữu Tài chs Hoàng Diệu 1968-1975

 13. Phân ưu Thầy Bùi Sĩ Thành (ở Pháp) - Gia đình Cô Âu Thị Thu

 14. Phân ưu Cụ Ông Phan Văn Nhâm - Thân Phụ chị Phan T Bạch Tuyết chs Hoàng Diệu 1967-1974

 

 

Last updated 07/13/2014


side1
side1
side1
side2
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1