banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2
Kính Chúc Sức Khỏe
Phân Ưu 2017-2019
Phân Ưu 2016
Phân Ưu 2015
Phân Ưu 2014
Phân Ưu 2013
Phân Ưu 2012
Phân Ưu 2011
Phân Ưu 2010

Phân Ưu 2017 - 2018 - 2019
Vô Cùng Thương Tiếc:

 


 

 1. Phân Ưu Cụ Bà Trần Thị Siểu - Hiền Mẫu anh Đinh Công Trí HD 68-75
 2. Phân Ưu Cụ Bà La Ngọc Diệp - Hiền Mẫu anh Trương Văn Hiền HD65 và chị Trương Thị Mỹ HD68-75
 3. Phân Ưu Ông Trần Hớn Quang - Phu Quân chị Trần Thu Hà HD 68-75
 4. Cảm Tạ của Gia Đình chị Hồng Thu HD63, Hồng Nhan HD68-75, Thanh Bình HD74, và Hoàng Bích HD76.
 5. Phân Ưu Cụ Bà Quả Phụ Nguyễn Văn Hứa nhũ danh Phan Thị Chiểu - Hiền Mẫu chị Nguyễn Hồng Thu HD63, chị Nguyễn Hồng Nhan HD68-75, Nguyễn Thanh Bình HD74, và Nguyễn Hoàng Bích HD76.
 6. Cảm Tạ của Gia Đình anh chị Kim Long & Nguyệt Loan HD 61-68
 7. Cảm Tạ của Gia Đình Tạ Lệ Vân HD 69-76
 8. Phân Ưu Thầy Quách Xiêm, Cựu Giáo Chức TH Hoàng Diệu và Phu Quân chị Tạ Lệ Vân Cựu Giáo Chức và CHS HD 69-76.
 9. Phân Ưu Cụ bà Trịnh Kim Thái nhũ danh Ngụy Thị Năm - Hiền Mẫu anh Trịnh Kim Long HD 61-68
 10. Cảm Tạ của Gia đình Trương Ngọc Thủy HD 67-74
 11. Phân Ưu Cụ bà Ngô Thị Bạch - Hiền Mẫu chị Trương Ngọc Thủy HD 67-74, Hội Trưởng Hội CHS HD Nam California
 12. Chị Phùng Thị Huệ - Hiền Thê anh Thái Văn Hợp - Cựu học sinh Hoàng Diệu niên khóa 1957-1964
 13. Anh Quách Văn Sanh - Phu Quân chị Trần Cẩm Dung (HD72-79) - Cựu học sinh Hoàng Diệu niên khóa 1974-1981
 14. Cụ Bà Trương Ánh Nguyệt - Thân Mẫu chị Lưu Thanh Thủy, cựu học sinh Hoàng Diệu 1968-1975
 15. Cô Lý Thủy Ngưu - Hiền Thê Thầy Lâm Cộng Hưởng - Cựu Giáo Sư và Cựu Hiệu Trưởng TH Hoàng Diệu Ba Xuyên
 16. Anh Phan Thành Thái - Cựu học sinh Hoàng Diệu niên khóa 1958-1965
 17. Cụ Bà Quách Thu Ba - Thân Mẫu anh Quách Hoàng Tuấn, cựu học sinh Hoàng Diệu 1964-1971
 18. Cụ Bà Quả Phụ Phan Văn Triệu - Nhủ danh Phạm Thị Xuyến - Pháp danh Diệu Tính - Thân Mẫu Cựu Giáo Sư TH Hoàng Diệu - Cô Phan Thị Tươi (HD59-66), chị Phan Lệ Thúy HD 64-71, chị Phan Lệ Hằng HD 66-73, và anh Phan Thanh Hoàng HD 69-76

 

 

Last updated 06/18/2020


side1
side1
side1
side2
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1