banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2
1- Phân Ưu 2015
2- Phân Ưu 2014
3- Phân Ưu 2012
4- Phân Ưu 2011
5- Phân Ưu 2010


.

Phân Ưu 2013


 1. Phân ưu anh Trần Văn Quận - Cựu học sinh Hoàng Diệu niên khóa 64-71 - Đã qua đời ngày 31 tháng 12 năm 2013 tại tư gia ở Sóc Trăng Việt Nam

 2. Phân ưu đồng môn Lâm Thị Nhị - Cựu học sinh Hoàng Diệu niên khóa 68-75 - Đã qua đời ngày 26 tháng 12 năm 2013 tại tư gia ở xã Trung Hòa huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng Việt Nam

 3. Phân ưu Cụ Bà Trần Thị Xuân - Thân Mẫu Thầy Lê Kim Tiết Tháo - Cựu Giáo Sư TH Hoàng Diệu

 4. Phân ưu Cụ Ông Hứa Năm - Thân Phụ chị Hứa Lý Hương Cựu học sinh Hoàng Diệu 68-75

 5. Phân ưu Anh Trần Văn Minh - Cựu học sinh Hoàng Diệu khóa 59-66, là hiền huynh chị Trần Thị Vân Cựu học sinh Hoàng Diệu 60-67, anh Trần Công Luận CHS HD 66-73, Trần Thu Hương CHS HD 68-75 - Hội Trưởng Hội CHS Hoàng Diệu Bắc California,Trần Thị Thu CHS HD 70-77, Trần Ngọc Sơn CHS HD 72-79, và Trần Thu Thủy CHS HD 73-80

 6. Phân ưu Cụ Bà Phù Thị Tỉnh - Nhạc Mẫu anh Phan Văn Nhiều Cựu học sinh Hoàng Diệu 63-70

 7. Phân ưu Đồng Môn Nguyễn Hữu Hùng - Cựu học sinh Hoàng Diệu 68-75

 8. Phân ưu Cụ Ông Matthew Trịnh Văn Phương - Thân Phụ chị Trịnh Như Bằng CHS HD 68-75

 9. Phân ưu Cô Dương Kim Ngọc - Hiền Thê Thầy Võ Văn Thiên - Cựu Giáo Sư Trung học Hoàng Diệu

 10. Phân ưu Đồng môn Trương Thị Hoa - Em gái chị Trương Thị Cúc CHS HD 67-74

 11. Phân ưu Cụ Bà Sơn Thị Thuông - Thân Mẫu anh Huỳnh Sang CHS HD 63-70

 12. Phân ưu Cụ Bà Trần Thị Sương - Nhạc Mẫu anh Hồ Thại CHS HD 59-66

 13. Phân ưu Cụ Bà Đỗ Thị Huệ - Thân Mẫu anh Đồ Ngọc Công CHS HD 61-67

 14. Phân ưu chị Trịnh Ánh Vân - Cựu học sinh Hoàng Diệu 61-68 - hiền thê anh Phạm Thạnh Phú CHS HD 61-68

 15. Phân ưu Bác Sĩ Trần Phong - Cựu học sinh Hoàng Diệu 60-67, phu quân chị Trương Bích Ngọc CHS HD 60-67 - Phong Ngọc trong những ngày tháng cuối - Tâm tình chị Trương Bích Ngọc HD 60-67

 16. Phân ưu Cụ Ông Phạm Tứ Hải - Thân Phụ anh Phạm Hùng Kiệt chs Hoàng Diệu 68-75

 17. Phân ưu Cụ Bà Diệp Thị Thân - Thân Mẫu anh Lâm Hồng Phúc chs Hoàng Diệu 67-74

 18. Phân ưu Cụ Ông Đinh Công Thạnh - Thân Phụ bạn Đinh Công Trí cựu học sinh Hoàng Diệu 68-75.

 19. Phân ưu Cụ Ông Triệu Cẩm Mậu - Thân Phụ các anh chị em cựu học sinh Hoàng Diệu: anh chị Triệu Cẩm Viễn, Triệu Minh Nghĩa, Triệu Ngọc Danh 66-73, Triệu T Kiển 68-75, Triệu Ngọc Hà, Triệu Ngọc Khánh, Triệu Minh Ân, Triệu Minh Sinh, Triệu Ngọc Nhung và Triệu Mai.

 20. Phân ưu Cụ Bà Diệp Thị Phấn - Thân Mẫu Thầy Lợi Minh Hà, Cựu Giáo Sư Trung Học Hoàng Diệu Ba Xuyên, và chị Lợi Mỹ Lệ (HD 69-76)

 21. Phân ưu Cụ Ông Châu Văn Kỷ - Thân Phụ Cô Châu Thị Đào, Cựu Giáo Sư Trung Học Hoàng Diệu Ba Xuyên, và chị Châu Thị Nguyệt (HD 63-69)

 22. Phân ưu Cụ Bà Nguyễn Thị Chu - Thân Mẫu ThầyNguyễn Văn Phú, Cựu Giáo Sư Trung Học Hoàng Diệu Ba Xuyên

 23. Phân ưu Cụ Bà Từ Minh Nguyệt - Thân Mẫu ThầyVõ Phi Long, Cựu Giáo Sư Trung Học Hoàng Diệu Ba Xuyên

 24. Phân ưu Thầy Hoàng Đình Diệp - Cựu Giáo Sư Trung Học Hoàng Diệu Ba Xuyên

 25. Phân ưu Liên Mỹ Diệu - Bào Muội của Liên Hưng Thoại chs HD 68-75

 26. Phân ưu Thầy Nguyễn Văn Tòng - Cựu Giáo Sư Trung Học Hoàng Diệu Ba Xuyên

 27. Phân ưu Cụ Ông Nguyễn Thành Long - Hiền huynh chị Nguyễn Hồng Cúc chs HD 64-71 và anh Nguyễn Thành Khánh chs HD 66-73

 28. Phân ưu Cụ Bà Lương Giai, nhũ danh Nguyễn Thị Ký - Thân Mẫu anh Lương Thanh Thủy CHS HD năm Đệ Nhất 68-69

 29. Phân ưu Cụ Ông Nguyễn Duy Trinh - Thân Phụ anh Nguyễn Trọng Nghĩa 64-71, chị Nguyễn Thu Hiền 66-73, anh Nguyễn Duy-An 69-76, và anh Nguyễn Thiện Huấn 77-80

 30. Phân ưu Bạn Lê Hoàng Châu tức là Lê Hoàng Tấn - Đã qua đời ngày 20 tháng 1 năm 2013 tại Phường 6 Sóc Trăng


 

 

 

Last updated 07/13/2014


side1
side1
side1
side2
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1