banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Ngàn thu vĩnh biệt cõi trần gian
Thầy đã ra đi rất nhẹ nhàng
Cầu nguyện cho Thầy Hoàng Đình Diệp
Thanh thản an vui cõi Niết Bàn

 

 

 


Last updated 04/18/2013


side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1