banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2
Kính Chúc Sức Khỏe
Danh Sách Mạnh Thường Quân
Thông Báo Lưu Bút Trường Xưa

 

 

Tổng Kết Quỹ 2016 - Hoàng Diệu Nam California

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Hoàng Diệu Ba Xuyên Nam California

Tổng Kết Quỹ Hoàng Diệu Sau Tân Niên 2016 - update tháng 4, 2016
Quỹ Hoàng Diệu Thu Chi Còn lại
Tồn Quỹ năm 2015
(mời xem trang tổng kết Quỹ 2015)
    6208
Thu tổng cộng 2290
Chi tổng cộng   2973
 
Nhà hàng refund tiền deposit 200    
Một Mạnh Thường Quân Ẩn Danh ủng hộ Tiệc Xuân 250    
Một Mạnh Thường Quân Ẩn Danh ủng hộ Tiệc Xuân 250    
Một Mạnh Thường Quân Ẩn Danh ủng hộ múa Lân 250 (đã chi $300 múa Lân không tính vào tổng chi bên trên)  
Một Mạnh Thường Quân Ẩn Danh ủng hộ múa Lân 50  
Còn Dư lại  17
--------------------------------------------------------------------------------------
Cộng dồn đem xuống: 2990 2973 6225

Ghi Chú: Chi tiết danh sách Mạnh Thường Quân và các danh mục chi thu đã lưu lại trong hồ sơ kết toán của Hội.

Tổng Cộng Tồn Quỹ:     $6225
                                                Sáu ngàn hai trăm hai mươi lăm dollars

--------------------------------------------------

Update Quỹ Hoàng Diệu - update tháng 8, 2015

Quỹ Đại Hội Hoàng Diệu Thu Chi Còn lại
Tồn Quỹ chung     $6208
Check ủng hộ đặc san của Trương Minh Trí - cựu học sinh Hoàng Diệu 80-83 50   đã chuyển qua list Mạnh Thường Quân 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------
Tổng Cộng tồn quỹ:     $6208
       
__________________________________________________________________

Quỹ Tang Chế mời xem trang update Quỹ Tang Chế

Mời xem phần tổng kết Tân Niên năm 2015

-----------------------------------------------

Tổng Kết Chi Thu Tân Niên 2015 - update tháng 3, 2015
Quỹ Hoàng Diệu Thu Chi Còn lại
Tồn Quỹ năm 2014
(mời xem trang tổng kết Quỹ 2014)
    5911
Thu tổng cộng 3473
 
Chi tổng cộng   3176
 
Còn lại  
 297
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Cộng dồn đem xuống: 3473 3176 6208

Ghi Chú: Chi tiết danh sách Mạnh Thường Quân và các danh mục chi thu đã lưu lại trong hồ sơ kết toán của Hội.

Tổng Cộng Tồn Quỹ:     $6208
  Sáu ngàn hai trăm lẻ tám dollars

 

 

Last updated 04/06/2016

 

 

 

 

 

 

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1