banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Update Quỹ Tang Chế 2016 - Chi phí chi tiết:

Tháng 2 năm 2016 - (updated ngày 14 tháng 3, 2016):

Chi $70 Đăng báo Người Việt Phân Ưu Cụ Bà Võ Thị Lâu - Thân Mẫu anh Phan Trường Đạm HD 61-68, chị Phan Thị Lưu, chị Phan Thị Kế, anh Phan Trường Đệ, Phan Lynn, Phan Thị Thắm, Phan Thị Tươi, Phan Trang Nhã đều là cựu Học Sinh Hoàng Diệu và anh Phan Trường Ân (Phan Anh Dũng) CHS Hoàng Diệu 65-72 Cựu Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh & Cựu Giáo Chức TH Hoàng Diệu Ba Xuyên tại Nam California.

Tiền Quỹ còn lại là $103 - $70 = $33

-----------------------------------------------------------------------

Tháng 12 năm 2015 - (updated ngày 25 tháng 12, 2015):

Chi $30 Tràng Hoa Phân Ưu Cụ Bà Mã Kim Huê - Thân Mẫu chị Ông Thu Mỵ HD 64-71 và anh Ông Huấn Henry HD 75-80 - Hội Phó Ngoại Vụ Hội AH CHS TH Hoàng Diệu Ba Xuyên - Nam California.

Tiền Quỹ còn lại là $133 - $30 = $103

-----------------------------------------------------------------------------------------

Tháng 10 năm 2015 - (updated ngày 10/21/2015):

Chi $63 Phân Ưu Cụ Bà Lê Đình Phán - Thân Mẫu Thầy Lê Đình Điểu trên Báo Người Việt.

Tiền Quỹ còn lại là $196 - $63 = $133

Mời xem trang Phúng Điếu Thầy Diệp

 

Last updated 03/14/2016

 

 

 

 

 

 

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1