banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Tổng Kết Chi Thu Tân Niên ngày 22 tháng 2, 2015
Xin chân thành cảm ơn những Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ tài chánh cho Hội CHS Hoàng Diệu Nam California tổ chức thành công Tân Niên Liên Trường 2015

Tổng Kết Chi Thu Tân Niên 2015
Quỹ Hoàng Diệu Thu Chi Còn lại
Tồn Quỹ năm 2014
(mời xem trang tổng kết Quỹ 2014)
    5911
Thu tổng cộng 3473
 
Chi tổng cộng   3176
 
Còn lại  
 297
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Cộng dồn đem xuống: 3473 3176 6208

Ghi Chú: Chi tiết danh sách Mạnh Thường Quân và các danh mục chi thu đã lưu lại trong hồ sơ kết toán của Hội.

Tổng Cộng Tồn Quỹ:     $6208
  Sáu ngàn hai trăm lẻ tám dollars

 

 

Last updated 02/28/2015

 

 

 

 

 

 

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1