banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Thơ Mời Đại Hội 2016
Danh Sách Order Lưu Bút Trường Xưa
Thông Tin Phát Hành Lưu Bút Trường Xưa - Hình Bìa Lưu Bút Trường Xưa
Danh Sách tham dự Đại Hội 2016
Danh sách tham gia Văn Nghệ
Danh Sách Tác Giả Viết Bài Lưu Bút Trường Xưa
Danh Sách Mạnh Thường Quân
Danh sách tham dự Tiền Đại Hội 28 tháng 5, 2016
Xem thông báo LƯU BÚT TRƯỜNG XƯA 2016

Danh sách Order Lưu Bút Trường Xưa 2016

STT Họ Tên Niên Khóa Số Tiền Đã Nhận Ghi Chú
1 Anh Võ Thanh Vân - Texas HD 59-66 70 Check x order 1 quyển
2 Anh Lâm Văn Ánh - Virginia HD 65-68 50 Check x order 1 quyển
3 Chị Thôi Mỹ Ngọc - Florida HD 64-71 - chưa order 1 quyển
4 Cô Nguyễn Vĩnh Trường - Oregon Cựu Giáo Sư - chưa order 10 quyển
5 Anh Nguyễn Ngọc Thạch - New Jersey HD 68-75 - chưa order 2 quyển
6 Chị Đinh Kim Ba - South Carolina HD 66-73 100 chưa order 4 quyển
7 Chị Trần Thủy Hương - Louisiana HD 66-73 100 chưa order 4 quyển
           
           
           
---- Tổng cộng:       23 quyển
 

Mời xem Trang Tổng Kết Quỹ 2015 Hoàng Diệu Nam California

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Hoàng Diệu Ba Xuyên Nam California

Last updated 05/25/2016

 

 

 

 

 

 

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1