banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Danh Sách Order Đặc San
THÁNG 5 NĂM 2014 - Hình bìa của đặc san Hoàng Diệu 2012

Xem Thơ Mời -Danh Sách tham dự - Danh Sách Tác Giả Viết Bài cho Đặc San - Danh Sách Mạnh Thường Quân - Danh sách tham dự Tiền Đại Hội 24 tháng 5, 2014 - Danh sách Tặng đặc san 2014

STT Họ Tên Niên Khóa Số lượng Ghi Chú
1 Nguyễn Hồng Thu 63-70 1 Order
2 Phạm Bích Ngọc 68-75 1 Order
3 Nguyễn Hồng Nhan 68-75 2 Order
4 Trần Thủy Hương 66-73 5 Order
5 Đinh Kim Ba 66-73 5 Order
6 Quách Xiếu Lái 58-65 2 Order
7 Trần văn Dũ 57-64 5 Order
         
  Tổng cộng:   21  

Website cựu học sinh Hoàng Diệu Ba Xuyên

Last updated 05/06/2014

 

 

side2
side1
side1
side1
side1
side1