banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

DANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI TẠI NAM CALIFORNIA
NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2014

News Hình bìa của đặc san Hoàng Diệu 2014

Thông Báo Thơ Mời Đại Hội Liên Trường Nam California ngày 25 tháng 5, 2014

Danh Sách tham dự - Danh Sách Tác Giả Viết Bài cho Đặc San - Danh Sách Mạnh Thường Quân - Danh sách tham dự Tiền Đại Hội 24 tháng 5, 2014 - Danh sách order đặc san 2014

Đại Hội:  Chủ Nhật ngày 25 tháng 5 năm 2014

Địa điểm: Diamond Seafood Palace Restaurant
8058 Lampson Ave,
Garden Grove, CA 92841
(714) 891-5347
Lệ phí ước tính là $35.00/phần

Thời gian: Từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều 

Danh Sách Cựu Giáo Sư Hoàng Diệu và Cựu Học Sinh Tham Dự Họp Mặt May 25, 2014

STT Tên Họ Tên Số lượng Đến từ Cựu GS - Khóa học
Bàn số 1 Thầy Cô
1 Cô Lê Phạm Lê 1 California, USA Cựu GS 
2 Cô Lê Liễu Liễu 1 Oregon, USA Cựu GS 
3 Thầy Hồ Mẫm Mẫm 1 Oregon, USA Cựu GS 
4,5 Thầy Cô Nguyễn Trí Lục Lục 2 California, USA Cựu GS 
6 Cô Trịnh Kim Liên Liên 1 Texas, USA Cựu GS 
7 Cô Phan Thị Tươi Tươi 1 Canada Cựu GS 
8 Cô Nguyễn Vĩnh Trường Trường 1 Oregon, USA Cựu GS 
9 Vương Thị Tài Tài 1 Oregon, USA 58-65
10 Lâm Hảo Dũng Dũng 1 Canada 57-64
           
STT Tên Họ Tên Số lượng Đến từ Cựu GS - Khóa học
Bàn số 2 Thầy Cô
1,2 Cô Thầy Lâm Hoàng Anh Anh 2 California, USA Cựu GS 
3 Lâm Bích Trinh Trinh 1 California, USA Cựu GS 
4 Cô Trang Ngọc Nói Nói 1 California, USA Cựu GS 
5 Thầy Lý An Lợi Lợi 1 California, USA Cựu GS 
6 Thầy Trần Đình Hòe Hòe 1 California, USA Cựu GS 
7 Trịnh Thanh Tùng Tùng 1 California, USA 70-77
8 Trịnh Tú Trinh Trinh 1 California, USA Thân hữu
9 Trần Đình Quý Quý 1 California, USA 70-77
10 Trần Thu Trang Trang 1 California, USA Thân hữu
           
STT Tên Họ Tên Số lượng Đến từ Cựu GS - Khóa học
Bàn số 3 Thầy Cô & Quan Khách
1 Lý Thị Liên Liên 1 California, USA Thân hữu
2 Trương Ngọc Tuyết Tuyết 1 California, USA 59-60
3 Thầy Nguyễn Hoàng Long Long 1 California, USA Cựu GS Tố Như
4 Thầy Vũ Ngọc Phan Phan 1 California, USA Cựu GS 
5,6 Thầy Cô Nguyễn Ngọc Đường Đường 2 California, USA Cựu GS 
7,8 Lý Thơm Thơm 2 California, USA 58-65
9 Cô Vương Việt Thủy Thủy 1 California, USA Cựu GS 
10 Huỳnh Bạch Mai Mai 1 California, USA Trần Văn
           
STT Tên Họ Tên Số lượng Đến từ Cựu GS - Khóa học
Bàn số 4 Quan Khách
1 Nguyễn Hoàng Vân Vân 1 California, USA 63-70
2 Lê Văn Dũng Dũng 1 California, USA 63-70
3 Giang Văn Hai Hai 1 California, USA 62-69
4 Anh Trần Dũ 1 California, USA Cựu HT Hội ĐHST
5 Quách Triều Tiến Tiến 1 California, USA Hội ĐHST
6 Trần Hạnh Ngọc Ngọc 1 California, USA Hội ĐHST
7 Trần Đình Quang Quang 1 California, USA Hội ĐHST
8 Chú Xón Khưu Khưu 1 California, USA Hội ĐHST
9,10 Trương An Ninh Ninh 2 California, USA Trần Văn
           
STT Tên Họ Tên Số lượng Đến từ Cựu GS - Khóa học
Bàn số 5 Ban tổ chức
1 Phan Trường Ân Ân 1 California, USA 65-72
2 Trương Ngọc Thủy Thủy 1 California, USA 67-74
3 Nguyễn Trọng Hùng Hùng 1 California, USA Thân hữu
4 Trần Ngọc Ánh Ánh 1 California, USA 68-75
5 Nguyễn Thanh Nga Nga 1 California, USA 70-77
6 Đỗ Lê Thủy Thủy 1 California, USA 68-75
7 Nguyễn Hồng Nhan Nhan 1 Indiana, USA 68-75
8 Trần Thị Hai Hai 1 California, USA 68-75
9 Trịnh Kim Long Long 1 California, USA 61-68
10          
           
STT Tên Họ Tên Số lượng Đến từ Cựu GS - Khóa học
Bàn số 6
1 Anh Nguyễn Quang Trung Trung 1 California, USA 60-67
2 Chị Nguyễn Quang Trung Trung 1 California, USA Thân hữu
3 Anh Nguyễn Mỹ Vân Vân 1 California, USA Thân hữu
4 Chị Nguyễn Mỹ Vân Vân 1 California, USA 60-67
5 Nguyễn Hồng Thu Thu 1 Florida, USA 63-70
6 Tiêu Thị Thúy Thúy 1 California, USA 63-70
7 Trần Văn Dũ 1 California, USA 57-64
8 Trịnh Mỹ Dung Dung 1 California, USA 61-68
9 Vương Ngọc Thắm Thắm 1 California, USA 65-72
10          
           
STT Tên Họ Tên Số lượng Đến từ Cựu GS - Khóa học
Bàn số 7
1 Trần Phi Long Long 1 California, USA 65-72
2 Trần Thanh Xuân Xuân 1 California, USA 68-75
3 Nguyễn Cẩm Nhung Nhung 1 California, USA 68-75
4 Trần Huỳnh Thái Thái 1 California, USA 68-75
5 Thái Thị Hồng Hồng 1 California, USA 68-75
6 Nguyễn Thị Thắm Thắm 1 California, USA 68-75
7 Lý Bình Bình 1 California, USA Dục Anh
8 Phương Thị Mai Mai 1 California, USA 68-75
9 Lâm Văn Chung Chung 1 Georgia, USA 68-75
10 Trang Du Quang Quang 1 California, USA 61-68
           
STT Tên Họ Tên Số lượng Đến từ Cựu GS - Khóa học
Bàn số 8
1 Đinh Kim Ba Ba 1 South Carolina, USA 66-72
2 Lâm My My 1 South Carolina, USA Trần Văn
3 Trần Thủy Hương Hương 1 Louisiana, USA 66-73
4 Trần Phù Thế Thế 1 South Carolina, USA 57-64
5 Võ Ngọc Phụng Phụng 1 South Carolina, USA Thân hữu
6 Trần Thế Bảo Bảo 1 South Carolina, USA Thân hữu
7 Lâm Thiên Mộng Mộng 1 South Carolina, USA Thân hữu
8 Lâm Michael Michael 1 South Carolina, USA Thân hữu
9 Phan Thị Kế Kế 1 California, USA 65-72
10 Lữ Thế Cần Cần 1 California, USA K17 QG H Chánh
           
STT Tên Họ Tên Số lượng Đến từ Cựu GS - Khóa học
Bàn số 9
1 Trần Văn Nhứt Nhứt 1 California, USA 60-67
2 Trương Bích Ngọc Ngọc 1 Pennsylvania, USA 60-67
3 Anh Trịnh Văn Hiếu Hiếu 1 New Jersey, USA 57-64
4 Chị Trịnh Văn Hiếu Hiếu 1 New Jersey, USA Thân hữu
5 Lưu Ngọc Hà  1 California, USA 60-67
6 Chung Văn Chương Chương 1 California, USA 58-65
7 Hồng thị Bé Hai Hai 1 California, USA 67-74
8 Anh Sơn Rotha Rotha 1 California, USA Hội ĐHST
9 Chị Sơn Rotha Rotha 1 California, USA Hội ĐHST
10 Nguyễn Thanh Liêm Liêm 1 California, USA 60-67
           
STT Tên Họ Tên Số lượng Đến từ Cựu GS - Khóa học
Bàn số 10
1 Quách Minh Tâm Tâm 1 California, USA 70-77
2 Huỳnh Bạch Lan Lan 1 California, USA 70-77
3 Sơn Thanh Thanh 1 California, USA 70-77
4 Nguyễn thị Nguyệt Ánh Ánh 1 California, USA Cựu GS
5,6 Lê Thị Vân Vân 2 California, USA 70-77
7 Quách Thanh Nga Nga 1 California, USA 78-80
8 Lê Ngọc Hạnh Hạnh 1 California, USA 88-90
9 Sơn Khánh Nguyên Nguyên 1 California, USA 98-2000
10 Sơn Khánh Ngân Ngân 1 California, USA Thân hữu
           
STT Tên Họ Tên Số lượng Đến từ Cựu GS - Khóa học
Bàn số 11
1,2,3,4 Phan Ngọc Thạch & Gia Đình Thạch 4 Texas, USA 75-81
5 Trần Đình Vinh Vinh 1 California, USA 75-81
6 Trịnh Kim Tòng Tòng 1 California, USA 75-81
7 Lê Thị Phương Mỹ Mỹ 1 Colorado, USA 75-81
8 Vũ Minh Cường Cường 1 California, USA 75-81
9 Triệu Thái Thái 1 California, USA 75-81
10 Trần Huy Thịnh Thịnh 1 California, USA 75-81
           
STT Tên Họ Tên Số lượng Đến từ Cựu GS - Khóa học
Bàn số 12
1 Lưu Kim Oanh Oanh 1 California, USA 70-77
2 Phan Thị Liễng Liễng 1 California, USA 70-77
3 Phan Tanya Tanya 1 California, USA 82-87
4 Phan Thị Thắm Thắm 1 California, USA 72-79
5 Phan Thị Tươi Tươi 1 California, USA 81-85
6 Vũ Bội Bội 1 California, USA 70-77
7 Quách Hồng Sơn Sơn 1 New Jersey, USA Trần Văn
8          
9          
10          
           
STT Tên Họ Tên Số lượng Đến từ Cựu GS - Khóa học
Bàn số 12 bis
1 Quách Xiếu Lái Lái 1 Nevada, USA 58-65
2 Hồ Hảo Hiệp Hiệp 1 California, USA 58-65
3 Anh Trần Chánh Chánh 1 California, USA 58-65
4 Chị Trần Chánh Chánh 1 California, USA 58-65
5 Kim Ngọc Hoa Hoa 1 New York, USA 59-66
6 Anh Phùng Diệu Diệu 1 New York, USA 58-65
7 Chị Phùng Diệu Diệu 1 New York, USA Thân hữu
8 Lê Xừng Xừng 1 California, USA 59-66
9 Trịnh Dương Lâm Lâm 1 California, USA 59-66
10          
           
STT Tên Họ Tên Số lượng Đến từ Cựu GS - Khóa học
Bàn số 14
1 Vương Nhựt Ánh Ánh 1 France 59-66
2 Trịnh Văn Trí Trí 1 Canada 59-66
3 Nguyễn Kim Dung Dung 1 Oregon, USA 70-77
4 Từ Hữu Lý 1 Oregon, USA 69-76
5 Quách Hoàng Tuấn Tuấn 1 North Carolina 64-71
6 Nguyễn Hồng Vân Vân 1 North Carolina Thân hữu
7 Trịnh Minh Dung Dung 1 California, USA 64-71
8 Phan Lệ Thúy Thúy 1 Canada 64-71
9 Trần Hoàn Khải Khải 1 Canada 65-72
10 Đặng Phước Đức (Thương Tử Tâm) Đức 1 California, USA 62-69
           
STT Tên Họ Tên Số lượng Đến từ Cựu GS - Khóa học
Bàn số 15
1,2 Tạ Vĩnh Hùng Hùng 2 California, USA 71-73
3 Huỳnh Tuấn Tài Tài 1 California, USA 65-72
4 Trần Du Hỉ Hỉ 1 California, USA 65-73
5 Dương Văn Chính Chính 1 California, USA 62-69
6 Trương Thị Thoại Thoại 1 California, USA 62-69
7 Dương Khiết Bình Bình 1 California, USA CHS Tố Như
8 Nguyễn Kim Yến Yến 1 California, USA 86-89
9 Trần Dân Dân 1 California, USA Dục Anh
10          
           
STT Tên Họ Tên Số lượng Đến từ Cựu GS - Khóa học
Bàn số 16
1 Huỳnh Thanh Long Long 1 California, USA Trần Văn
2 Phạm Kim Phúc Phúc 1 California, USA 66-73
3 Phạm Kiều Thảo Thảo 1 California, USA Thân hữu
4 Phạm Kiều Thi Thi 1 California, USA Thân hữu
5 Phạm Kiều Thư Thư 1 California, USA Thân hữu
6 Phạm Công Tịnh Tịnh 1 California, USA 79-85
7 Phạm Xuân Kiều Hạnh Hạnh 1 California, USA 82-87
8 Phạm Kim Huyền Huyền 1 California, USA 81-85
9          
10          
           
           

 

Tổng cộng 151 người gồm 20 Thầy Cô và 131 cựu học sinh cùng thân hữu tham dự

 

Last updated 05/23/2014

 

 

side2
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1