banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2
1- Hình ảnh năm 2013
2- Hình ảnh năm 2012
3- Hình ảnh năm 2011
4- Hình ảnh năm 2010

Hình ảnh năm 2010

 

 

Hình ảnh sinh hoạt và họp mặt cựu học sinh Hoàng Diệu năm 2010:

  1. Họp mặt Santa Ana May 30 2010 - all views
  2. Họp mặt Santa Ana - Thoại Liên và các bạn - July 2010
  3. Hình Thanh Nga về Việt Nam June 2010
  4. Họp mặt Chicago July 2010
  5. Họp mặt Michigan July 2010
  6. Niagara falls July 2010
  7. Toronto July 2010
  8. Sacramento August 2010

 

Last updated 04/21/2022


California Pictures May 2006

Click on each picture to see larger picture!

Hop mat Cali  
1
  4   3
             
8   5   6   12
             
11   9   7   14
             
15   13   16   17
             
19   26   27   24
             
25   29   31   28
             
20   22   10   18
             
30   21   23   Nhan Can 2007
             
             

  

 

 
 
 
   
     

 

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1