banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Hình ảnh cũ và mới do chị Nguyễn Ngọc Dung & anh Lý Hào HD 65-72 - và Nguyễn Diệu Hương HD 80-83 cung cấp

Hình ảnh cũ của HD 68-75 - và - Hình ảnh cũ của lớp chị Kim Ba và chị Thủy Hương HD 66-73 - và - Hình do Thanh Quyên HD 67-74 cung cấp - Mời xem thêm hình CHS HD 66-73

 
 
 
Từ trái qua phải Thầy: Ngô Trọng Bình, Lê Công Hoàng, Nguyễn Đình Sinh (chủ nhiệm lớp), Nguyễn Bình, Trần Thanh Thu.
 
 
 
Nguyễn Diệu Hương 80-83(?)
Chị Nguyễn Ngọc Dung 64-72
1
 
 
 
2
 
3
 
 
Hình Thầy Lợi và lớp 65-72 năm 1969
 
 
 
Last updated 02/12/2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


 

 

side2
side1
side1
side1
side1
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2