banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Hình ảnh cũ và mới của các lớp HD 67-74 và nhóm ĐBSCL

Hình ảnh cũ của lớp chị Kim Ba và chị Thủy Hương HD 66-73

Hình ảnh cũ của HD 68-75

Tất cả những hình ảnh này do nhóm ĐBSCL đã góp nhặt lại và Thanh Quyên HD 67-74 thiết kế rất công phu - Xin click vào hình để xem hình lớn hơn.
tatnien
thanh
 
lt
 
tn 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Last updated 5/23/2013

 

 


 

 

side2
side1
side1
side1
side1
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2