banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Tổng Kết Chi Thu Tân Niên ngày 21 tháng 2, 2016
Xin chân thành cảm ơn những Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ tài chánh cho Hội CHS Hoàng Diệu Nam California tổ chức thành công Tân Niên Liên Trường 2016

Tổng Kết Quỹ Hoàng Diệu Sau Tân Niên 2016 - update tháng 4, 2016
Quỹ Hoàng Diệu Thu Chi Còn lại
Tồn Quỹ năm 2015
(mời xem trang tổng kết Quỹ 2015)
    6208
Thu tổng cộng 2290
Chi tổng cộng   2973
 
Nhà hàng refund tiền deposit 200    
Một Mạnh Thường Quân Ẩn Danh ủng hộ Tiệc Xuân 250    
Một Mạnh Thường Quân Ẩn Danh ủng hộ Tiệc Xuân 250    
Một Mạnh Thường Quân Ẩn Danh ủng hộ múa Lân 250 (đã chi $300 múa Lân không tính vào tổng chi bên trên)  
Một Mạnh Thường Quân ủng hộ múa Lân 50  
Còn Dư lại  17
--------------------------------------------------------------------------------------
Cộng dồn đem xuống: 2990 2973 6225

Ghi Chú: Chi tiết danh sách Mạnh Thường Quân và các danh mục chi thu đã lưu lại trong hồ sơ kết toán của Hội.

Tổng Cộng Tồn Quỹ:     $6225
                                                Sáu ngàn hai trăm hai mươi lăm dollars


 

Last updated 04/06/2016

 

 

 

 

 

 

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1