banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Tiền Họp mặt Tất Niên Nam California 2013 do Hoàng Vân HD 63-70 cung cấp

Hình ảnh cũ của HD 68-75 - và - Hình ảnh cũ của lớp chị Kim Ba và chị Thủy Hương HD 66-73

Cá black cod mới mua từ bãi biển,
Đem về nhà ướp kỹ mới chưng tương,
Giang văn Hai đầu bếp thật phi thường,
Gói bánh tráng rượu nào mà *;) winking không cạn?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Last updated 01/20/2013

 

 


 

 

side2
side1
side1
side1
side1
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2