banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Hình Họp Mặt của các lớp HD 57-64

Hình ảnh cũ của lớp chị Kim Ba và chị Thủy Hương HD 66-73 - và - Hình ảnh cũ do chị Bích Khê HD 66-73 cung cấp - Hình cũ của các lớp 68-75 - Hình giới thiệu thơ anh Trần Phù Thế HD 57-74 do chị Đinh Kim Ba cung cấp

Hình do chị Huỳnh Thị Ba CHS HD 57-64 - Houston, Texas, USA cung cấp

Hàng ngồi từ trái qua phải: Huỳnh Thi Ba, Lâm Yến Chiêu, vợ của Trần Hữu Hạnh, Nguyễn Thị Việt Hoa, Tiêu Siếu Khiêm, Trần Thị Bé (về từ Bỉ - Belgium), vợ của Ngô Tửu

Hàng đứng từ trái qua phải: Lê Xuân Lang (chồng của Huỳnh Thị Ba), Trần Hữu Hạnh, Nguyễn Thị Việt Anh, Trần Kim Hoa, Ngô Tửu, hai người bạn

 

 
 
 
Last updated 04/25/2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


 

 

side2
side1
side1
side1
side1
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2