banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Hình ảnh cũ của Cố Giáo Sư Hoàng Diệu, Thầy Lê Đình Điểu do Cô Phạm Dung, phu nhân của Thầy cung cấp

Hình ảnh cũ của HD 68-75 - và - Hình ảnh cũ của lớp chị Kim Ba và chị Thủy Hương HD 66-73

Hình này do chị Duyên cùng thời với cô Liễu, cô Vĩnh Trường, người đứng bên mặt đứng nghiêng là anh Trịnh Thanh Hà (vừa mất hôm Tết)
Thầy Tòng và học trò năm 2012
Thầy Lê Đình Điểu với học trò Hoàng Diệu
Thầy Lê Đình Điểu tháng 6 năm 1965
Thầy Lê Đình Điểu và các vị Giáo Sư đồng nghiệp
 
 
Last updated 03/13/2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


 

 

side2
side1
side1
side1
side1
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2