banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Video Đại Hội Hoàng Diệu Ngày 28 tháng 5, 2023

Phần 1/6Phần 2/6Phần 3/6


Phần 4/6


Phần 5/6


Phần 6/6


 

Mọi chi tiết xin liên lạc:

Trương Ngọc Thủy:  720-951-5506
Nguyễn Kim Lang:    714-928-7885
Trần Ngọc Ánh:        318-880-2004
Lưu Ngọc Hà:           714-623-0887
Đỗ Lê Thủy:              626-622-7037
Phan Trường Ân:       619-787-4037
Nguyễn Hồng Nhan:  317-504-3246 - thhoangdieu@gmail.com


Thay mặt Ban Chấp Hành
Hội Ái Hữu Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh TH Hoàng Diệu Ba Xuyên tại Nam California

Hội Trưởng,

Truong Ngoc Thuy

Trương Ngọc Thủy

Logo HD

Last updated 06/14/2023

 

 

 

 

 

 

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1