banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Thầy Trò Hoàng Diệu Tham Dự Tiệc Mừng Trung Thu & Phát Giải Khuyến Học của Hội Ái Hữu Sóc Trăng

Hình ảnh do Nguyễn Thanh Nga CHS HD 70-77 cung cấp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Last updated 09/26/2014

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2