banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Biên nhận đã giao tiền ngày 27 tháng 3 năm 2013

Biên nhận Cô Thu đã nhận được tiền của chs HD Úc Châu do chị Hoàng Yến chuyển

Biên nhận đã giao tiền ngày 13 tháng 3 năm 2013

DANH SÁCH TRỢ GIÚP THẦY TÒNG LẦN 2 - THÁNG 2/2013

Xin chân thành cảm tạ và tri ân tình tương thân tương ái của Quý Thầy Cô, Quý Thân Hữu và Quý Đồng Môn:

NAME Date of Contact Amount  Received Date
Thầy Trần Cảnh Xuân Feb 28-13 $100 Mar 04-13 check # 1839
Anh Võ Thanh Vân (59-66) Feb 28-13 $50 Mar 04-13 check # 9879
Anh chị Chung Văn Chương (58-65) & Lưu Ngọc Hà (60-67) Feb 28-13 $50 Mar 08-13 cash
Chị Nguyễn Hồng Cúc (64-71) Feb 28-13 $100 Mar 04-13 check # 164
Anh Phan Trường Ân (65-72) Feb 28-13 $100 Mar 04-13 check # 2403
Chị Mạnh Sao Mai (61-68) Feb 28-13 $100 Mar 08-13 cash
Chị Đinh Kim Ba (66-73) Feb 28-13 $110 Mar 08-13 cash
Chị Trần Thủy Hương (66-73) Feb 28-13 $100 Mar 08-13 cash
Chị Ngô Thị Xuân Nga (Pháp Văn ĐHCT) Feb 28-13 $100 Mar 05-13 money order # 0019487313
Chị Nguyễn Hồng Nhan (68-75) Feb 28-13 $100 Mar 08-13 cash
Chị Trương Ngọc Thủy (67-74) Feb 28-13 $100 chị Hoàng Yến đã nhận được tiền Mar 11-13
Anh Nguyễn Hoàng Vân (63-70) Feb 28-13 $100 Mar 08-13 cash (trong tiền tạm ứng)
Anh Trịnh Kim Long (61-68) Mar 01-13 $50 Mar 04-13 check # 1800
Cô Trịnh Kim Liên Mar 01-13 $50 Mar 08-13 cash
Cô Phan Thị Tươi Mar 02-13 $50 Mar 09-13 money order # 9500047
Chị Đinh Kim Ba (66-73) và chị Trần Thủy Hương (66-73) đóng thêm Mar 03-13 $500 Mar 08-13 check # 926
Anh Trần Bá Long (67-74) Mar 04-13 $100 Mar 10-13 check # 384
Anh Quách Hoàng Tuấn (64-71) Mar 04-13 $100 Mar 10-13 check # 8426
       
Chị Mạch Hoài Lan (68-75) Úc Châu Feb 28-13 2 triệu đồng VN chị Hoàng Yến đã nhận được tiền Mar 12-13
Cô Nguyễn Vĩnh Trường Mar 01-13 $50 sẽ gởi chị Hoàng Yến VN
Cô Liễu Lê Mar 04-13 $50 sẽ gởi chị Hoàng Yến VN
Chị Triệu Ngọc Danh Mar-03-13 100 Euro chị Hoàng Yến đã nhận được tiền Mar 06-13
Cựu Học Sinh Hoàng Diệu khóa 64-71 Mar 03-13 2 triệu đồng VN chị Hoàng Yến đã nhận được tiền Mar 06-13
Anh Hồ Quốc Lực (68-75) Mar 12-13 1 triệu đồng VN chị Hoàng Yến đã nhận được tiền Mar 12-13
Anh Lê Vĩnh Trương (82-85) Mar 07-13 1 triệu đồng VN chị Hoàng Yến đã nhận được tiền Mar 12-13
       
Tổng Cộng:

$2060 cùng 100 Euro và 6 triệu đồng VN
trong đó có $200 và 100 Euro và 6 triệu đồng VN đã gởi chị Hoàng Yến ở VN

Còn lại $1860 - HN đã nhận được $1760 - vừa gởi check tới anh Hoàng Vân hôm nay Mar 13, 2013

 

 

 

Last updated 03/29/2013

 

 

 

 

 

 

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1