banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Hình ảnh cũ do Cô Trịnh Kim Liên cung cấp

Hình ảnh cũ của lớp chị Kim Ba và chị Thủy Hương HD 66-73 - và - Hình ảnh cũ do chị Bích Khê HD 66-73 cung cấp

Hình cũ của Cô Trịnh Kim Liên với bạn học, với Thầy Cô và với lớp của Vương Việt Thủy. Hình do Cô Kim Liên cung cấp và ghi chú. Bấm vào mỗi tấm hình để xem hình lớn hơn.

Hình Cô Trịnh Kim Liên với lớp 10 - lớp của Vương Việt Thủy năm 1973


 
 
 
Last updated 08/07/2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


 

 

side2
side1
side1
side1
side1
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2