banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Congratulations!
Chúc Mừng Elaine Huynh - con gái của Huỳnh Trí & Cẩm Nhung 68-75
Tác Phẩm Hội Họa của Elaine Huỳnh đã được Giải Nhất trong cuộc thi Lễ Hội Trí Tưởng Tượng (Imagination Celebration Poster contest)

xin mời xem ở đây

-------------------------------------------------------------------------------

Elaine Huỳnh's artwork - Tác Phẩm Hội Họa của Elaine Huỳnh đã được chọn để tiếp tục trong cuộc thi Lễ Hội Trí Tưởng Tượng (Imagination Celebration Poster contest) - Thật là hãnh diện cho gia đình Cẩm Nhung và gia đình Hoàng Diệu.

Xin mời tham gia Vote cho cháu Elaine go to this link: http://www.sparkoc.com/ poll/detail/48# - and Vote for E. Huynh

Xin xem official letter từ Orange County Department of Education và Arts Orange County đã chúc mừng cháu Elaine như sau, click vào lá thư để xem thư lớn hơn:

 
Last updated 02/06/2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


 

 

side2
side1
side1
side1
side1
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2