banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2


Thầy Lý An Lợi - Cựu Giáo Sư Trung học Hoàng Diệu Ba Xuyên

LỜI CẢM ƠN

Lời viết hôm nay đã hằng mong,
Thiết tha ấp ủ mãi bên lòng,
Tâm tư hoan hỉ không gì sánh,
Gởi đến người ân tạm mấy dòng,
Cảm ơn tất cả tình nhân ái,
Đồng nghiệp trò xưa đã mấy phen,
Giúp cho những lúc đời ưu ẩn,
Xin được ghi ân tận đáy lòng.

TÂM TÌNH CỦA THẦY LÝ AN LỢI
______________________________________________________
Thơ VÂN NGUYỄN . APRIL 1ST, 2014.

DANH SÁCH TRỢ GIÚP THẦY LÝ AN LỢI - THÁNG 3/2014

Xin chân thành cảm tạ và tri ân tình tương thân tương ái của Quý Thầy Cô, Quý Thân Hữu và Quý Đồng Môn:

STT Tên họ năm học - nơi ở Số Tiền  Ngày Nhận
1 Tuyết Nguyễn 83-86 - Belgium $50 03/02/14 - Hoàng Vân
2 Trần Văn Nhứt 60-67 - CA, USA $50 03/02/14 - Hoàng Vân
3 Thầy Trần Cảnh Xuân Cựu Giáo Sư - CA, USA $200 03/02/14 - Hoàng Vân
4 Nguyễn Viết Khả Rể HD - CA, USA $100 03/03/14 - Hoàng Vân
5 Tiêu Thị Thúy 63-70 - CA, USA $100 03/03/14 - Hoàng Vân
6 Quách Minh Tâm 70-77 - CA, USA $100 03/03/14 - Hoàng Vân
7 Hồng Bé Hai 67-74 - CA, USA $100 03/03/14 - Hoàng Vân
8 Triệu Thị Danh 66-73 - Belgium $100 03/03/14 - Hoàng Vân
9 Đinh Kim Ba 66-73 - SC, USA $100 03/03/14 - Hoàng Vân
10 Trần Thủy Hương 66-73 - NO, USA $100 03/03/14 - Hoàng Vân
11 Liên Giang và chị 70-77 - Australia $200 03/03/14 - Hoàng Vân
12 Lý Ngọc Điệp - Providence NY, USA $100 03/03/14 - Hoàng Vân
13 Cô Dương Thanh Nguyên Cựu Giáo Sư, Canada $300 Canada 03/03/14 - gởi trực tiếp tới Thầy Lợi
14 Nguyễn Ngọc Dung 65-72 Cantho, Vietnam $100 03/04/14 - gởi Thủy Lê
15 Trịnh Kim Đến 65-72 Soctrang, Vietnam $20 03/04/14 - gởi Thủy Lê
16 Trần Văn Long 65-72 Soctrang, Vietnam $20 03/04/14 - gởi Thủy Lê
17 Nguyễn Hoàng Vân 63-70 - CA, USA $100 03/05/14 - Hoàng Vân
18 Lê Văn Dũng 63-70 - CA, USA $50 03/05/14 - Hoàng Vân
19 Lê Sừng 59-66 - CA, USA $50 03/05/14 - Hoàng Vân
20 Thầy Nguyễn Trí Lục Cựu Giáo Sư - CA, USA $100 03/05/14 - Hoàng Vân
21 Phan Thị Kim Hà 65-72 - CA, USA $100 03/08/14 - Hoàng Vân
22 Trịnh Minh Dung 65-72 - CA, USA $100 03/09/14 - Hoàng Vân
23 Cô Trịnh Kim Liên Cựu Giáo Sư, Austin, Texas $100 03/19/14 - Hoàng Vân
24 Cô Nguyễn Vĩnh Trường và con trai Trần Nhân Cựu Giáo Sư Portland, Oregon $150 03/10/14 - Hoàng Vân
25 Quách Quan & Au B Điệp Tigard, Oregon $100 03/10/14 - Hoàng Vân
26 Lâm Ngọc Tuấn & Trần Ngọc Mai 64-71 Hanover, MA $50 03/10/14 - Hoàng Vân
27 Đỗ thị Minh Giang 61-68 - Marrero, LA $100 03/10/14 - Hoàng Vân
28 Nguyễn Hồng Cúc 63-70 - Rochester, NY $100 03/10/14 - Hoàng Vân
29 Cô Liễu Lê Cựu Giáo Sư - Hillsboro, OR $100 03/10/14 - Hoàng Vân
30 Hồ Thại 59-66 - NSW, Australia $100 03/10/14 - Hoàng Vân
31 Lưu Ngọc Hà Chung v Chương 58-65, 60-67- CA, USA $50 03/11/14 - Hoàng Vân
32 Trương  Bích Ngọc&Thân Mẫu 60-67 - PA, USA $200 03/11/14 - Hoàng Vân
33 Trịnh Văn Hiếu 57-64 - NJ, USA $500 03/11/14 - Hoàng Vân
34 Bác Sĩ Lê Hồng Sơn 59-66 - CA, USA $200 03/11/14 - Hoàng Vân
35 Trương Ngọc Thủy 67-74 - CA, USA $100 03/20/14 - Hoàng Vân
36 Trần Huỳnh Thái - Thái Thị Hồng 68-75 - CA, USA $100 03/17/14 - Hoàng Vân
37 Lâm Sơn Điền 64-71 - CA, USA $100 03/19/14 - Hoàng Vân
38 Đỗ Lê Thủy 68-75 - CA, USA $60 03/19/14 - Hoàng Vân
39 Cô Phan Thị Tươi Cựu Giáo Sư, Canada $100 03/19/14 - Hoàng Vân
40 Trịnh Kim Long 61-68 - CA, USA $50 03/21/14 - gởi Thầy Lợi
41 Lâm Thị Lệ 61-68- Úc Châu $100 03/21/14 - gởi Thầy Lợi
42 Nguyễn Văn Hữu 61-68 - CA, USA $100 03/21/14 - gởi Thầy Lợi
43 Dương Đức Trọng 61-68 - CA, USA $100 03/21/14 - gởi Thầy Lợi
44 Huỳnh Ngọc Tý 61-68 - USA $100 03/21/14 - gởi Thầy Lợi
45 Trần Thị Vân 60-67 - TX, USA $100 03/24/14 - Hoàng Vân
46 Đặng Thanh Nguyệt 61-68 - TX, USA $200 03/25/14 - gởi Thầy Lợi
47 Thầy Cô Nguyễn Quang Hồng & Lâm Hồng Vân Cựu Giáo Sư & Phu nhân 60-67-North Potoma MD $200 03/28/14 - Hoàng Vân
48 Lê Vĩnh Trương 83-86, Sài Gòn, VN $50 03/31/14 - gởi Ngọc Ánh
49 Trương Minh Thông 60-67- CA, USA $100 04/01/14 - Hoàng Vân
50 Thầy Dụng và Cô Ánh Cựu Giáo Sư Trung Học Mỹ Xuyên, CA, USA $500 04/01/14 - Hoàng Vân
51 Thủy Hương và Kim Ba 66-73 - NC, LA, USA $1000 04/01/14 - Hoàng Vân
52 Dương Thành Long   $50 04/01/14 - Hoàng Vân
53 Dương Đức Trọng 61-68 $100 04/01/14 - Hoàng Vân
54 Cô Phạm Thị Lê Cựu Giáo Sư $50 04/01/14 - Hoàng Vân
55 Nguyễn Văn Hấu 61-68 $100 04/01/14 - Hoàng Vân
56 Huỳnh Thanh Long CHS Trần Văn $100 04/01/14 - Hoàng Vân
57 Bác Sĩ Âu Hồng Anh 59-66 $100 04/14/14 đã gởi Thầy Lợi
         
  Tổng Cộng: $7250 và $300 Canada
     

 

Last updated 04/14/2014

 

 

 

 

 

 

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1